ऐन तथा विनियम

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९

Download PDF

National Tea & Coffee Development Board Act, 1993

Download PDF

कार्यसञ्चालन विनियमावली, २०६६

Download PDF

कर्मचारी सेवा सम्बन्धी विनियमावली, २०६५

Download PDF

आर्थिक प्रशासन प्रशास सम्बन्धी विनियमावली, २०६५

Download PDF