Acts and bye-law

National Tea & Coffee Development Board Act, 1993

Download PDF

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९

Download PDF

कार्यसञ्चालन विनियमावली, २०६६

Download PDF

आर्थिक प्रशासन प्रशास सम्बन्धी विनियमावली, २०६५

Download PDF

कर्मचारी सेवा सम्बन्धी विनियमावली, २०७७

Download PDF