चिया विस्तार योजना जस्वीरेको शिलबन्दि कोटेशन आवहान गरिएकाे सुचना

यस योजनाको डेमोन्ष्ट्रेशन फिल्ड (चिया बगान) बाट आउंदो सिजन भर २०७६ चैत्र देखि २०७७ मंसिरसम्म उत्पादन हुने हरियो पत्ति विक्री गर्नुपर्ने भएकोले खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, प्रशोधन कारखानाले के कति दर रेटमा खरिद गर्ने हो तपशिल बमोजिमको शर्त अनुसार यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र (२०७६।११।२०) सम्ममा शिलबन्दी कोटेशन आव्हान गरिन्छ । अन्तिम दिन विदा परेमा त्यसको भोलिपल्टसम्म कोटेशन लिईनेछ ।
तपशिल
१. कोटेशन चिया विस्तार योजना जस्विरे, ईलाममा कार्यालय समयभित्र दर्ता गरिसक्नूपर्नेछ ।
२. कोटेशन दाताको नाम, ठेगाना स्पष्ट उल्लेख भएको तथा कोटेशन शिलवन्दी भएको हुनुपर्नेछ ।
३. खरिदकर्ताले आफुले खरिद गर्न चाहेको हरियो पत्तिको प्रति के.जी. दररेट अंक र अक्षरमा स्पष्ट 
बुझिने गरि उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ ।
४. यस कार्यालयमा कोटेशन पेश गर्दा रु. १७०००।००(अक्षरेपी सत्र हजार मात्र) चिया विस्तार योजना जस्विरे इलामको नाममा नेपाल बैंक लि.को चल्ती खाता नं. ०४०००१००८४०७७६०००००१ मा जम्मा गरेको सकल भौचर पेश गर्नुपर्नेछ ।
५.कोटेशनसाथ कोटेशनदाताको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि सहित संस्था,फर्म,कम्पनी प्रशोधन कारखानाको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ। व्यक्ति भए जग्गा धनीपूर्जाको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, नयाँ तिरो तिरेको रसिदको प्रतिलिपी पेश गर्नुपर्नेछ ।

६.रित पूगी सबैभन्दा उच्चतम दररेट परेको स्वीकृत कोटेशन दाताले रु ५००००।०० (पचास हजार मात्र धरौटी वापत जम्मा गरी सम्झौता गर्नुपर्नेछ। साथै हरियो पत्ति उठाउनु पूर्व धन जमानी वा बैक ग्यारेन्टीको कागजात पेश गर्नुपर्नेछ।
७. कोटेशन पेश गरेको अन्तिम दिनको भोलिपल्ट विहान १२ः३० बजे योजनाको कार्यालयमा कोटेशन दाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा खोलिनेछ । कोटेशनदाता वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभएपनि कोटेशन खोल्न बाधा पर्नेछैन ।
८.यदि कुनै कोटेशन दातासंग यस राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास बोर्ड अन्तर्गतका कार्यालयको कुनै पनि किसिमको आर्थिक कारोबारमा लिनु वा दिनुपर्ने भएमा सो बाँकी बक्यौता हिसाब बुझी बुझाई फरफारक भएपछि पर्न गएको कोटेशनले मात्र मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।
९.ग्रेडीङ नगरी सरदर रेट हाल्ने कोटेशनदातालाई प्राथामिकता दिइनेछ ।
१०. रित नपुगेको कोटेशन माथि कारवाही हुने छैन ।
११. कोटेशन स्वीकृत गर्ने, नगर्ने अधिकार बोर्डमा सुरक्षित रहनेछ ।
१२. सम्झौता गर्दा जुनसूकै महिना मूल्यमा घटबढ नहूने गरी सम्झौता गर्नुपर्नेछ  ।
१३. अन्य जानकारीको लागी कार्यालयको सम्पर्क नं. ९८४२६३७२३५,९८०१४१३९९० मा सम्पर्क राख्नूहोला ।



Image