प्रमुख कार्यहरू

  • चिया तथा कफी उत्पादन एवम् प्रवर्धनसँग सम्बन्धित आवश्यक सबै नीतिहरूको तर्जुमा
  • सम्भावित ठाउँमा चिया तथा कफी खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन
  • चिया तथा कफी उद्योगका कृषकहरूलाई सेवा
  • चिया तथा कफी प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि
  • राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बजारको  सर्वेक्षण
  • चिया तथा कफीको गुणस्तर व्यवस्थापन
  • नेपाली चिया र कफीको ब्राण्ड विकास तथा बजारीकरण
  • चिया तथा कफी खेतीको विस्तार ।